Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

http://www.galeria-dacapo.com

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Galeria da capo dostępna jest pod adresem internetowym http://www.galeria-dacapo.com i prowadzona przez Witolda Skocza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Witold Skocz Budowa i Konserwacja Instrumentów Muzycznych Da Capo wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numer NIP: 945-156-24-72, REGON: 350520493. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: ul. Strzelców 14, 31-422 Kraków, adres e-mail: dacapo@galeria-dacapo.com, nr telefonu: (+48) 12 413-90-31.

1a. Definicje:

 1. a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego – ul. Strzelców 14, 31-422 Kraków,
 2. b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,
 1. c) Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,
 1. d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,
 2. e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,
 3. f) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 1. g) Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient od Sprzedającego,
 2. h) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. i) Punkt Odbioru – ul. Strzelców 14, 31-422 Kraków,
 2. j) Rachunek Bankowy – rachunek bankowy Sprzedającego,
 3. k) Regulamin – niniejszy regulamin,
 4. l) Sprzedający; Usługodawca – Witold Skocz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Witold Skocz Budowa i Konserwacja Instrumentów Muzycznych Da Capo. Numer NIP: 945- 156-24-72, REGON: 350520493,
 1. m) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem strony Galeria da capo
 2. n) Witryna Produktu – witryna w Galerii da capo, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,
 3. o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Galerii da capo od Sprzedającego składane w formie wiadomości e-mail wskazującej cenę i Produkt tj. czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 4. p) Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie,
 5. r) Adres E-mail Sprzedającego – dacapo@galeria-dacapo.com.
 6. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze strony Galeria da capo, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 1. Klientem Galerii da capo może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Szersze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności.
 1. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dacapo@galeria-dacapo.com, pod numerem telefonu: (+ 48) 12 413-90-31 (w godzinach 10:00-17:00 w dni robocze), 500-061-491, 505-770-215 jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
 1. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 2. Z uwagi na treść art. 66 idx. 1 par. 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.
 • 2 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Galerii da capo, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Galerii da capo podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są uzgadniane z klientem indywidualnie. Klient ma również możliwość wyboru własnego przewoźnika, w szczególności firmy kurierskiej.
 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail Sprzedającemu.

3a. Przed złożeniem zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

4a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży.

4b. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba że zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.

 1. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:
 2. a) udostępnienie Regulaminu na stronie Galerii da capo,
 3. b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany jako właściwy podczas składania zamówienia wraz z niniejszym Regulaminem,
 1. c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,
 2. d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.
 • 3 SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY
 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
 2. a) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
 3. b) płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru.
 4. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 5. a) przesyłka pocztowa priorytetowa;
 6. b) przesyłka kurierska
 7. c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.
 8. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Koszty dostawy wskazywane są w zakładce dostawa i różnią się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 10. Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin dłuższy – dotyczy to szczególnie instrumentów wykonywanych na indywidualne zamówienie. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:
 1. a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,
 2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
 3. Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Klient w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń uprawniony jest do żądania sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi procedurę reklamacyjną i stanowić będzie dowód na okoliczność, że uszkodzenie przedmiotu nie było skutkiem działań Klienta.
 • 4 REKLAMACJA
 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.
 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 1. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 1. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 3. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:
 1. a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,
 2. b) pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
 3. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:
 1. a) informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.
 2. b) treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)
 3. c) dane kontaktowe.
 4. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny (na koszt Sprzedającego) w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wad/niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący powinien udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.
 • 5 GWARANCJA
 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.
 2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.
 1. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego.
 1. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.
 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni (Załącznik Nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:
 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego,
 2. b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,

1a. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1b. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

– polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.
 2. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego, co do których prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje, będą wyraźnie jako takie wyraźnie oznaczone w Witrynie Produktu.
 • 7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 3. b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 4. c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący jednocześnie Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 1. c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.
 1. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres

pocztowy oraz, o ile są dostępne,

numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(

*)

niniejszym informuję/informujemy(

*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(

*)

umowy dostawy następujących rzeczy(

*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(

*)

/o świadczenie następującej usługi(

*)

– Data zawarcia umowy(

*)

/odbioru(

*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data